מנחה,קרבן

קורבן מקמח סולת של חיטים או שעורים . לעיתים יצקו עליו שמן ולבונה . נקרא גם מנחת העני , כלומר מתנה שמביא העני , משום שמנחה זו זולה לעומת קורבן של בהמה . במקדש היו מקריבים מדי יום ביומו עם קורבן התמיד של שחר ותמיד של בין ערביים מנחה בלולה בשמן . כן היו מצרפים לכל קורבן מוסף מנחת סולת בלולה בשמן . פרטי המנחה ושיעורה באים בתורה ( במדבר כח-כט . _( לבד ממנחת התמיד היו עוד מנחות , מהן של חובה — כגון מנחת חביתין של כהן גדול בכל יום , מנחת הבכורים , מנחת העומר , מנחת סוטה , מנחת חוטא בטומאת מקדש וקודשיו ועוד — ומהן של נדבה , המפורטים בספר ויקרא ( ב , א-טז ) ואלה הם ; מנחת סולת , מנחת מאפה תנור , מנחת מחבת ומנחת מרחשת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור