מיכאל

אחד מארבעת המלאכים העומדים אצל כיסא הכבוד . נזכר "בדניאל ( יב , א : ( " בעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך . " הוא איפוא השר העומד על בני ישראל . כל מקום שהוא נראה , שם כבוד השכינה . הוא מן המלאכים השומרים על האדם בלילות . נזכר יבקריאת שמע על המטה : " בשם ה י אלהי ישראל , מימיני מיכאל , משמאלי "גבריאל , מלפני "אוריאל , מאחורי - רפאל ועל ראשי שכינת אל . " "למה נקרא שמו מיכאל ! בשעה שעברו ישראל בים פתח משה בשירה י מי כמוך י וגו י . משסיים את -התורה אמר : אין כאל ישורון . " מי כמוך אין כאל — הרי מיכאל ( במדבר רבה ב _, ט . ( באגדות המאוחרות נחשב כמלאך של חסד ושל רחמים וכמורהו של -משה רבינו . מוזכר בכל מקום כסנגורם של ישראל . מיכאל מילא הרבה שליחויות : הציל את אברהם מכיבשן האש , וכן את חנניה מישאל ועזריה ; בא לבשר לשרה את בשורת הולדת יצחק ; הציל את לוט ; מיכאל היכה במחנה סנחריב ועוד . וכשם שעשה _הקדוש ברוך הוא בעולם הזה על ידי מיכאל וגבריאל כן לעתיד לבוא "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו " ( עובדיה א , כא ) — זהו מיכאל וגבריאל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור