מחצית השקל

תרומה של מחצית השקל שהיה מעלה כל איש ישראל בימים "שבית המקדש היה קיים , לשם קניית "קורבנות ציבור . באחד באדר היה בית דין משגר שליחים אל כל ערי ישראל ומכריזים שיביאו שקליהם . שכן קורבנות ציבור היו חייבים לקנות מראש חודש ניסן מכסף שנתרם מחדש , ולא מתרומה של שנה קודמת . לזכר מחצית השקל נוהגים גס בימינו להרים תרומה של מחצית המטבע הנהוג במדינה בערב "פורים לפני קריאת המגילה . לפיכך גם קוראים בשבת שלפני ראש חודש אדר את פרשת השקלים שנצטוו בני ישראל לתת במדבר כדי להתפקד , כסף שהוקדש לעבודת "אוהל מועד . השבת הזאת נקראת שבת שקלים והיא ראשונה "לארבע פרשיות מיוחדות שקוראים עד חג "הפסח . לעניין השקלים מיוחדת מסכת "במשנה ששמה כעניינה - מסכת שקלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור