מזבח

במה להקריב עליה קורבנות ולהעלות עליה קטורת . מראשית הימים שימש המזבח לצורכי פולחן . כך אצל נוח אחר המבול וכך האבות . משהוקם _המישכן במדבר סיני נצטוו בני ישראל להקים שני מזבחות מעצי שיטים , האחד — מצופה נחושת , בחצר "אוהל מועד , והאחר — מצופה זהב , בתוך האוהל ( שמות כז , א-ח ; ל , א-י . ( על המזבח היו מעלים רק את החלקים שהיו מיועדים להישרף , האימורים , ואת הדם היו מזים על דפנותיו . אש תמיד דלקה על המזבח . בעזרה של "בית המקדש שבנה שלמה עמד מזבח העולה , שהיה עשוי מחלוקי אבנים קטנים שיצקו עם סיד לתוך תבניות , והיה מחולק לארבעה חלקים בגבהים שונים : יסוד , סובב , מקום המערכה והקרנות . בהיכל הוקם מזבח הקטורת , שהיה מצופה זהב . מידות המזבחות _ שבמישכן מצויינות בתורה , ומידות המזבחות שבנה שלמה מפורטות במשנה במסכת מידות ( ג , ג-ד . ( בסוכות היו זוקפים ענפים רכים — מורביות — של ערבה בצידי המזבח החיצון ומקיפים אותו . בכל יום מימי החג היו מקיפים פעם אחת _ ובהושענא רבה שבע פעמים . התורה אסרה הנפת ברזל על אבני המזבח ( שמות כ , כב . ( _ חז " ל הסבירו כי המזבח בא לכפר על עוונותיהם של ישראל ולהאריך א...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור