מאכלות אסורים

_מאכלות אסורים מהם תרומות ומעשרות , ( ופירות האילן שעדיין הן עורלה . ( ג ) אף נאסרה באכילה תערובת של בשר בחלב , וכל מזון כשר שנתערב בו מזון בלתי כשר , אלא שכאן קובעת הכמות , מה היחס בין האסור והמותר , שלעיתים מתבטל האסור ברוב המותר . כדי להרחיק את ישראל מעבודה זרה אסרו גם יין נוכרים , מחשש שהוא יין נסך וכל שכן תקרובת לעבודה זרה . יש מאכלות האסורים לשעתם , כגון חמץ בפסח והתבואה החדשה לפני שהקריבו את • העומר במקדש . יש מאכלות האסורים באכילה חוץ למקומם , כגון קודשי קודשים מחוץ למקדש וקודשים קלים מחוץ לירושלים . ויש מאכלים המותרים רק לקבוצת אנשים אחת כגון קודשי קודשים במקדש ותרומות בכל ארץ ישראל לכוהנים . הטעם העיקרי לאיסורי האכילה הוא זה המפורש בתורה : "אל תשקצו את נפשתיכם ... ולא תטמאו בם ... והייתם קדושים כי קדוש אני " ... ( ויקרא יא , מג-מד . _(  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור