לשמה

מונח "בהלכה שמשמעותו קיום "מצווה בכוונה מיוחדת לשם קיומה . אמנם " לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצווה אפילו שלא לשמן , שמתוך שלא לשמן בא לשמן " ( נזיר כג ע " ב . ( ומכאן שאין חייבים לעשות מצווה לשמה , אבל חמש מצוות הן שחייבים לקיימן מלכתחילה לשמן , ואם לאו — לא יצא בהן ידי חובתו או שנפסלו : ( א ) "קורבנות — כל קורבן חייבים להקריב לשם אותו סוג של קורבן ולשמו של בעל הקורבן ; ( ב ) "ציצית — טווייתה וצביעתה ; ( ג ) ספרי תורה , "תפילין "ומזוזות — עיבוד הקלף שלהם וכתיבתם ; ( ד ) כזית מצה "בליל הסדר ; ( ה ) שטר קידושין "וגט לשם אותו איש ואותה אישה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור