לקט

אחת "ממתנות העניים . תבואה שנשרה בשעת הקציר אסור לשוב ולאסוף אותה , ומצווה להשאירה לעניים , ככתוב ; "ולקט קצירך לא תלקט ... לעני ולגר תעזוב אותם " ( ויקרא יט , ט-י ; כג , כב . ( שיבולת אחת או שתיים שנשרו בשעת הקצירה במגל מוגדרים כלקט . אך אם נפלו שלוש או יותר בפעם אחת הריהן של בעל הבית . פרטי מצווה זו באים במשנה במסכת פאה סוף פרק ד י ופרק ה י .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור