לחם משנה

חייב אדם לבצוע על שתי כיכרות "בשבת ( שבת קיז ע " ב . _( מכאן "ההלכה שחייבים לשים על השולחן בכל סעודה מסעודות השבת שתי חלות או שתי כיכרות לחם , אפילו אין רוצים לבצוע אלא אחת מהן . הטעם לדבר הוא לזכר המן שהיו ישראל לוקטים בהיותם במדבר , ו"ביום הששי לקטו לחס משנה " ( שמות טז , כב ) ליום הששי עצמו וליום השבת שלמחרתו , שבו לא ירד המן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור