כתבות , מסכת

המסכת השנייה בסדר נשים . עיקר עניינה של המסכת בחובות שהבעל והאישה חבים זה לזה וחלק מהם מפורטים בשטר הכתובה שהבעל כותב לאישתו בשעת האירוסין או בשעת הנישואין . עוד באים במסכת הלכות אונס ומפתה ומוציא שם רע . במסכת כתובות "בתלמוד הבבלי מתפשטות מטבע הדבריס סוגיות "הש " ס לתחומים רבים ומגוונים שבדיני ממונות , בענייני אישות וכל כיוצא באלה . היא נקראת בפי הלומדים ש " ס קטן , ומי שלומדה כהוגן כאילו כל מפתחות הש " ס בידיו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור