כריתות (כרתות,(מסכת

המסכת השביעית בסדר "קודשים . במסכת כריתות שישה פרקים . אין לה "גמרא "בבבלי "ובירושלמי אלא "תוספתא בלבד . עניינה של המסכת הוא חייבי יקרבנות "חטאת או * אשס . ולפי שהכלל הוא שאם עבר האדם בשגגה עברה , שעל עשייתה בזדון היה חייב "כרת , הוא מביא חטאת , לכן פותחת המסכת במניינם של חייבי כרת בתורה : "שלושים ושש כריתות בתורה , " ועל שם כך מכונה המסכת כריתות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור