כותים

תושבים מן העיר כותה ומערים אחרות במסופוטמיה ומארץ בבל שהגלה מלך אשור לשומרון . הם הוסיפו לעבוד לאלוהי הבבלים גם לאחר שקיבלו עליהם את מצוות התורה . הם מכונים "" גרי אריות " על שום הסיפור הקשור בשמם ( מלכיס ב יז , _כד—מא,- יבמות מד ע"ב . ( בימי "המשנה "והתלמוד טושטש ההבדל בין הכותים "לשומרונים . עימותים בינם לבין היהודים נתמשכו מאז "שיבת ציון ועד חורבן הבית ובין השאר הפריעו בבניין חומת ירושלים . לפי האגדה ביקשו מאלכסנדר מוקדון להחריב את "בית המקדש , ניסו לטמאו בעת הקרבת "קרבן "הפסח , שיבשו את סדרי החיים היהודיים על ידי שהטעו את בני הגולה לגבי ראשי החודשים ועוד . תחילה סברו כי גרי אמת חם ולא נחשדו בעבודה זרה , עד שאמרו : "ארץ כותים טהורה ומקוואותיה טהורות " ( תוספתא מקוואות ו , א . ( האמינו כי הס מקפידים בשמירת שבת ובמתן "מעשרות מתבואתם . לימים פקע האמון בהם : "אין בהם לא מצווה ולא שיירי מצווה , חשודין _ומקולקלין הן" ( ירושלמי פסחים א , א . ( משגילו בהר גריזים "דמות יונה " שעבדו לה הכותים , קבעו כי גויים גמורים הם ואסור להתחתן בהם ( חולין ו ע " א ) ולא לאכול מפיתם . בדפוסי התלמוד משמש השם...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור