יראי ה'

יראי ה' היו חייבים רק במצוות החלות על בני נוח " ) ישבע מצוות בני נח . (" מספרם היה ניכר בארצות שבהן שלטו התרבות היוונית והרומית . עם הופעת הנצרות נסחפו אחריה לפי שזו לא באה אליהם בתביעות קשות של שמירת דינים וזיכתה אותם במעמד שלא נפל ממעמדם של בני ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור