יעקב אבינו

השלישי באבות האומה — "אברהם , "יצחק , ויעקב . נקרא גס ישראל . לפי המסופר במקרא , היו שניס עשר בניו לאבות שנים עשר שבטי העם , ועל שמו נקרא עמנו "ישראל , " או "בני ישראל . " במסורת המקרא זכה לאיצטלה של זוהר . "חז"ל אמרו _שהאיקונין של יעקב חרות על כיסא הכבוד של אלוהים , ואם זכה אברהם להינצל ממוות בשעה שנמרוד הרשע הפילו לתוך כבשן האש , הרי זה רק בזכותו של יעקב , שעתיד היה להיוולד ממנו ולהיות לאבי האומה . "באגדה "ובקבלה הוא סמל לדבקות "בתורה וליכולתו של בשר ודם לעורר את רחמי האלוהים , ואילו ריבו עם עשיו נצטייר כסמל למאבק הניצחי שבין עם ישראל לרשעי העולם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור