חזון העצמות היבשות. ציור קיר מכית־הבנסת בדורה־אירופוס. סוריה. המאה ה־ג