עמוד מעוטר מתוך מחזור וורמיזא ליום הכפורים. 1270 בקירוב