יום הכפורים

יום הכיפורים חל בעשרה בתשרי והוא "יום טוב מן התורה ויום צום הבא לכפר על החטאים . הוא נחשב כקדוש שבמועדי ישראל , כנאמר : "שבת שבתון הוא לכם" ( ויקרא כג , לב . ( ביום הכיפורים אסורים באכילה ובשתייה , ברחיצה ובסיכת הגוף , בנעילת נעלי עור ובתשמיש המיטה ( משנה יומא ח , א . ( יום הכיפורים הוא הצום היחיד הדוחה שבת . מצווה לאכול ביום ט י בתשרי , ערב יום הכיפורים , וכל מי שאוכל בערב יום הכיפורים וצם ביום הכיפורים נחשב לו כאילו צם תשיעי ועשירי . יום הכיפורים מסיים את " " עשרת ימי התשובה , " הפותחים "בראש השנה , ונחשב כיום שנחתם בו גזר דינו של כל אדם למשך השנה הבאה . לפנים בישראל נחשבה עבודת "הכוהן הגדול ביום הכיפורים "בבית המקדש כמאורע המרכזי ביום הכיפורים ובשנה כולה , לפי שרק ביום זה נכנס הכוהן הגדול לפני ולפנים , "לקודש הקודשים , כדי לכפר על בני ישראל . ביום הכיפורים היו כל עבודות בית המקדש מוטלות על הכוהן הגדול . סדר הדברים אמור "בתורה בספר ויקרא בפרשת אחרי מות ( פרק טז ) ומפורט במסכת "יומא . משחרב בית המקדש נתמקד ביום הכיפורים רעיון "התשובה . ביום הכיפורים חייב אדם להתוודות על חטאיו . בתפילת...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור