יובל

שנת החמישים בתום שבעה מחזורי "שמיטה : "וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ... תשע וארבעים שנה . וקידשתם את שנת החמישים שנה ... יובל היא " ( ויקרא כה , ח-יא . ( על שנת היובל היו מכריזים ביום הכיפורים בתקיעת ישופר ( שם ) ומכאן השם "יובל , " שפירושו קרן האיל , שופר . בשנת היובל חוזרות לבעליהן הראשונים כל הקרקעות החקלאיות . שנמכרו במשך ארבעים ותשע השנים הקודמות . כמו כן משתחררים בשנה זו כל העבדים מישראל לרבות עבדים נרצעים . הלכות היובל שימשו לשמירת הצדק החברתי — שלא ישתלטו אנשים על אחיהם , ועל האיזון הכלכלי בקרב האומה — שלא תצטבר הקרקע החקלאית בידי יחידים והשאר יהפכו לאריסים . מניין השנים לשמיטה וליובל התחיל מן השנה הט " ו לכניסת בני ישראל לארץ , לאחר שתמו שבע שנות כיבוש ושבע שנות חלוקה . עד לחורבן הבית הראשון הספיקו ישראל למנות י " ז יובלות , וכאשר עלה "עזרא מבבל החלו במניין חדש . מצוות יובל מתקיימת רק בזמן שכל עם ישראל יושב בארץ ישראל , לפי שכתוב "וקראתם דרור לכל יושביה " ( ויקרא כה , י ) ודרשו חכמים : "בזמן שכל יושביה עליה " ( ערכין לב ע " ב . ( לפיכך חדלו לקיימה מאז ג...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור