יהרג ואל יעבר

מצד הדין מוטב לעבור על כל מצוות עשה ולא תעשה אם יש בקיומן משום ? פיקוח נפש . בשלושה דברים גזרו חכמים שאם באים ואומרים לו לאדם עבור על דבר , ולא — נהרגך , כי אז "ייהרג ואל יעבור , " כלומר ימסור עצמו למיתה . ואלו הן : "עבודה זרה , גילוי עריות ושפיכות דמים " ( סנהדרין עד ע " א . ( אולם בשעת גזירות שמד מצד השררה , שמטרתה לעקור את היהדות מן העולם , חובה למסור נפשו אפילו על מצווה קלה , וכל זאת רק בפרהסיה ( שם . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור