טרפה

דבר אסור באכילה על פי דת ישראל . מקור השם מן הכתוב "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו " ( שמות כב , ל . ( התורה עצמה אסרה במפורש רק אכילת בשר בהמה שנטרפה על ידי בעל חיים אחר , ואולם בתורה שבעל פה הרחיבו את גדר הטריפות . על פי הלכה למשה מסיני גם בעל חיים שנשחט כדין , אך נתגלה שהיה בו בשעת שחיטה מום שהיה עלול לגרום למותו , אף הוא בגדר טריפה . הוא הדין בבהמה , חיה ועוף שנשחטו שלא כדין , או שהיה פגם בשחיטתם , ואלה נקראים נבלה ולא טריפה . המושג הושאל אצל קצת עדות לכל מאכל שאינו כשר , בכלל זה בהמה טמאה , מאכלי בשר וחלב מעורבים , מאכלים כשרים שבושלו בכלים לא כשרים , חלב וביצים של בעלי חיים לא כשרים וכל כיוצא באלה ,  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור