טהרות

הסדר השישי והאחרון בששת סדרי "המשנה ( ש " ס . ( ענייניו דיני טומאה וטהרה . בסדר טהרות שתים עשרה מסכתות : כלים , אהלות , נגעים , פרה , טהרות , מקוואות , נידה , מכשירין , זבים , טבול יום , ידיים ועוקצין . לכל המסכתות שבסדר טהרות — לבד ממסכת נידה — אין "גמרא . מאידך גיסא יש לסדר טהרות פירוש קדום מתקופת "הגאונים , המיוחס לרב "האי גאון . למסכת טהרות , העוסקת בדיני טומאה וטהרה , עשרה פרקים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור