טבול יום , מסכת

המסכת העשירית בסדר טהרות . בת ארבעה פרקים . אין לה גמרא לא בבבלי ולא בירושלמי , אלא תוספתא בלבד . כל חייבי טבילות יכולים לטבול ביום , לבד מנידה ויולדת , שטבילתן בלילה . הטובל ביום נקרא "טבול יום " ועליו להמתין עד הערב שמש ( שקיעת השמש ) כדי לאכול בקודשים , או בתרומה אם הוא כוהן , או לאכול קורבן שלמים אם הוא ישראל . טבל ועדיין לא שקעה השמש פוסל את התרומה ואת הקודשים אם נגע בהן . המסכת עוסקת בדיני מאכלות ומשקים שטבול יום נגע בהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור