חנכה

חג שקבעו החשמונאים לזכר שיחרור * בית המקדש מידי היוונים , טיהורו וחנוכתו 164 ) לפני סה " נ . ( מתחיל בכ " ה בכסלו ונמשך שמונה ימים . זכר לנס פך השמן הטהור שנמצא במקדש ולא היה בו אלא כדי הדלקת המנורה שבמקדש ליום אחד , אך הספיק לשמונה ימים ( שבת כא ע " ב . ( מצוות החג היא הדלקת "הנרות . המצווה מוטלת גם על הנשים , שאף הן היו באותו הנס . בערב הראשון מדליק נר אחד וכל יום מוסיף והולך , לדעת בית שמאי יש להדליק בערב הראשון שמונה נרות ולהפחית בכל יום נר אחד , אך דעתם לא התקבלה להלכה . המדליק מברך : "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנכה " ו " ברוך ... שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה . " בערב הראשון אומר גם ברכת "" שהחיינו . " את הנרות ראוי להניח בפתח הבית מן החוץ , כדי לפרסם את הנס , ואם אין בידו — מעמידם על אדן החלון הפונה לרחוב , כדי שייראו הנרות להולכים ברחוב . אסור להשתמש באורם של הנרות לשום צורך , ואפילו לא כדי להדליק מנר לנר . לשימושים אלה מדליקים נר נוסף — ה " שמש . " המהדרים מדליקים בשמן זית , אך המדליקים בנר שעווה יוצאים ידי חובתם . זמן ההדלקה משקיעת החמה . הנרות חייבים ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור