חלין,מסכת

המסכת השלישית בסדר "קודשים . במסכת חולין י " ד פרקים ויש לה "גמרא י בבבלי "ותוספתא . ביסודה עוסקת מסכת חולין בהלכות הנוגעות לאכילת בשר חולין — בניגוד לבשר קודשים — ולמתנות הניתנות לכוהנים משחוטי חולין . הפרק האחרון עוסק במצוות "שילוח הקן . במסכת חולין נידונים עיקרי הלכות איסור והיתר באכילה . כאן מצויים יסודות "ה " כשרות " במאכלות . האסור והמותר באכילה . וכן דיני שחיטה . היא מן המסכתות העיקריות שנלמדו כדי לקבל התרת הוראה בישראל , לפי שהרב נזקק הרבה לשאלות של איסור והיתר במאכלות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור