חבת ציון

תנועה למען התיישבות יהודית בארץ ישראל . פעלה בשנים 1896-1881 בין קיבוצים יהודיים באירופה המזרחית ובחוגים מצומצמים באירופה התיכונה והמערבית . חבריה ( חובבי ציון ) נמנעו מפעילות מדינית והתרכזו בפעולה למען עלייה והתיישבות בלבד , תוך תקווה כי גם גידולו האיטי של היישוב יכשיר במשך הזמן את הקרקע לתחייה מדינית . אגודות ראשונות קמו ברוסיה בעקבות פרעות . 1881 ביסוס רעיוני לתנועה נתן ד " ר י " ל _ פינסקר במחברתו "אוטואמנציפאציה , " שנתפרסמה בשנת . 1882 בין כך ובין כך עלו קבוצות אחדות ארצה והקימו מושבות ראשונות . אירגונם הכללי של חובבי ציון ברוסיה נוסד "בוועידת קאטוביץ , בשנת , 1884 ובראשו עמד ד " ר י " ל פינסקר . בשנת 1887 התקיימה בדרוסקניק ועידה שנייה של חובבי ציון . בה ניסו לפשר בין ההנהלה לבין האופוזיציה החרדית בראשותו של הרב שמואל מוהילבר . ברם פולמוס "השמיטה — כלומר אם יש לקיים מצוות שמיטה ביישובים החדשים בארץ ישראל — הגביר את הפירוד . בשנת 1889 התפטר פינסקר ובמקומו נבחרה נשיאות בראשות הרב מוהילבר . בשנת 1890 זכה האירגון לאישור הממשלה הרוסית בתורת אגודת צדקה ואף נקרא אז : " חברת התמיכה לבני...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור