זבים ,מסכת

מסכת בת חמישה פרקים בסדר טהרות . עוסקת בדיני הטומאה של זב וזבה . למסכת זבים -תוספתא בלבד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור