זבחים , מסכת

מסכת בת י"ד פרקים , הראשונה בסדר קודשים . עניינה — הלכות הקרבנות שנהגו בבית המקדש . למסכת זו "תוספתא "ותלמוד בבלי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור