ויקרא

השלישי מחמשת חומשי "תורה , על שם תיבת הפתיחה " ) ויקרא אל משה . (" נקרא גם "תורת כוהנים . " עיקרו ענייני קדושה ועבודת המקדש . דיני קרבנות ( פרקים א-ז ;( הקדשת אהרון ובניו ( ח-י ;( מאכלות אסורות , נגעים וטהרתס , סדר העבודה ביום הכיפורים , שחוטי חוץ , איסורי עריות , קדושת האומה וקדושת הכוהנים ( יא-כב _;( שבת ומועדים , שבת הארץ ( שמיטה ) ויובל , שכר ועונש , נדרים והקדשות ( כנ-כז . ( בספר כ " ז פרקים . מספר סדרותיו — עשר . פרשותיו תשעים ושמונה ; חמישים ושתים פתוחות וארבעים ושש סתומות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור