הפרת נדרים

האב מפר את נדרי בתו בעודנה קטנה ועד גיל שתים עשרה ושישה חודשים . בעל מפר את נדרי אשתו . אם שמעו האב או הבעל את הנדר הם רשאים להפר אותו בתוך אותו היום ששמעו על כך . אומר האב או הבעל לנודרת "מופר לך " או "נדרך בטל" וכל לשון שממנה משתמע שאיננו מסכים לנדר שנדרה . מדובר בדברים שיש בהם עינוי נפש כגון שאשה נודרת לצום באחד הימים , או להינזר ממאכל מסויים וכל כיוצא באלה . כן רשאי הבעל להפר נדר בכל הנוגע ליחסים שבינו לבינה . אם לא הפר האב או הבעל ביום שמעו , חלים גם על הנודרת גדרי התרת נדרים כמו על הבעל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור