הלוית המת

כבוד אחרון שחולקים לנפטר בדרך לבית עולמו . מצוה ללכת אחר מיטת המת ולהתעסק בקבורתו . מצוה זו היא בגדר גמילות חסדים ומכונה חסד של אמת , שהרי לעולם לא יוכל המת לגמול טובה תחת טובה , והיא בכלל " ואהבת לרעך כמוך " ( רמב " ס הלכות אבל יז , א . ( חובה ללכת אחר מיטתו של המת לפחות ד י אמות . המתעסקים בקבורתו פטורים ממצוות הרבה . אף מבטלים תלמוד תורה כדי ללוות את המת . למת מצווה — כלומר נפטר שאין מי שיתעסק בקבורתו — מותר להיטמא אפילו כוהן גדול , שאיננו נטמא לאביו ולאמו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור