דינא דמלכותא דינא

מימרה בגמרא שאמרה האמורא שמואל ( גיטין י ע " ב _) ומשמעה ; דין המלכות - דין . כלומר , כל התקנות שמתקנת המלכות בענייני חברה ובענייני ממונות , כוחם יפה גס על פי דין תורה , ובלבד שלא תהיינה תקנות של גזל וחמס או תסתורנה דיני תורה בענייני אישות . לפיכך חייב יהודי לשלם מס בכל מדינה . המשתמט מכך הריהו כעובר על דין תורה ( רמב " ם הלכות גזילות ה , יא-יח . ( וכן עובר "המבריח ממכס על לא תגזול מפני שהוא גוזל מנת המלך , בין שהיה מלך ישראל , בין שהיה מלך עכו " ם " ( שולחן ערוך , חושן משפט שסט , ו . ( אולם מיסים והחרמות שנגזרו בשרירות נגד היהודים בלבד , אינם תקפים , שכן "גזלנותא דמלכותא — לא הווי דינא דמלכותא" ( רמב " ם שם . ( כלומר גזילה של המלכות אינה בגדר דין המלכות שיש לקיימו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור