דברי הימים

האחרון שבכ " ד ספרי התנ " _ך . מעיקרו היה ככל הנראה ספר אחד , וחולק לשני ספרים בתרגומים היווניים . בתרגום השבעים בא ספר דברי הימים בתוך חטיבת ספרי המקרא ההיסטוריים , לאחר ספר מלכים ולפני ספר עזרא . הספר עוסק בתולדות מלכי יהודה ובסדר ייחוסם מאז אדם הראשון . זמן חיבורו שנוי במחלוקת . יש שסבורים כי נתחבר סמוך לחיבורו של ספר עזרא , במאה הרביעית לפני סה " נ בקירוב . חכמי התלמוד כבר עמדו על הסתירות שבינו לבין ספרי נביאים ראשונים ( פסחים סב ע " ב , מגילה יג ע " א . ( כיום מנסים לתרץ זאת במגמה שהיתה לעורך הספר להאדיר את בית דוד . במקרא מוזכרים עוד כמה ספרים מסוג זה : דברי הימים למלכי ישראל ( מלכים א יד , כט ועוד , ( דברי הימים למלכי יהודה ( מלכים ב טז , יט ועוד , ( דברי הימים למלכי מדי ופרס ( אסתר י , ב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור