גר תושב

נוכרי שקיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח , יצא מכלל עובדי עבודה זרה וישיבתו בין יהודים בארץ מותרת עקב זאת בתנאים מסויימים . מן התורה יש לנהוג _בגר תישב בהגינות ולאפשר לו להתקיים בכבוד ( ויקרא כה , לה . ( אך עם כל זאת , מטעמי ביטחון אין מושיבים גר תושב סמוך לגבול ( מסכת גרים ג , ד . ( רוב הנוכרים שנותרו בארץ ישראל לאחר חורבן בית ראשון היו בחזקת גרים תושבים ( מלכים א , ט , כ-כא . 1 דין גר תושב נוהג רק בזמן שהיובל נוהג,- מאז חורבן בית ראשון אין היובל נוהג , ושוב אין מקבלים גר תושב ( ערכין כט ע " א . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור