גימטריה

חשבון של אותיות לפי ערכן במספרים . א , 1 = ב ... 2 = י ... 10 = ל ... 30 = ק ... 100 = ת . 400 = הגימטריה היא אחת מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי , שהתורה נדרשת בהן . על פי שיטה זו דרשו חכמים חישובים שונים בעיקר בתחומי האגדה ופעמים מביאים רמזים אף בתחום ההלכה . דרך משל , אדם שמקבל על עצמו נזירות בסתם , ואינו קובע את משך הזמן שיהיה נזיר , כמה זמן יהיה נזיר ! מן הכתוב ( במדבר ו , ה ) "קדוש יהיה" למדים שמשך נזירות הוא שלושים יום כמניין אותיות "יהיה . " ובתחום האגדה : יעקב שולח את בניו למצרים ואומר להם "רדו שמה " ( בראשית מב , ב . 1 "רדו " בגימטריה , 210 ודרשו שזהו מספר שנות גלות ישראל במצרים . אלא שלגבי כל דרך השימוש בגימטריה כבר נאמר בברייתא ששולבה במשנה ( אבות ג , יח : < "גימטריאות פרפראות לחכמה , " כלומר אין הן אלא כלפתן שאחרי הסעודה , והרי הן רק כחוכמות המסייעות לתלמוד תורה . רבים עסקו בגימטריאות ולעיתים הגיעו לדברים בטלים עד כדי כך , שהרמב " ן יצא נגדם וקבע בהקדמתו לתורה כי גם הגימטריאות הן כתורה שבעל פה המבוססת על מסורת קדומה ואין אדם רשאי לדון בחשבון גימטריאות ולהוציא מהן...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור