גאלת הארץ

התורה אסרה למכור קרקע שקיבל אדם כנחלה בעת "חלוקת הארץ . מן התורה כל מכירת קרקע בישראל היא בעצם מכירת הזכות לעבד אותה ולאכול פירותיה : "כי מספר תבואת הוא מוכר לך " ( יקרא כה , טז . ( מכר אדם קרקע שלו — יכול הוא עצמו לגאול אותה בכל עת . ואם אין בידו , חייב גואלו , כלומר קרובו , לגאול אותה מידי הקונה . "ואיש כי לא יהיה לו גואל" — לא נגאלה השדה , היא נשארת ביד הקונה עד שנת היובל , ואז חוזרות כל הנחלות לבעליהן הראשונים ( שם , כג-כח . ( עם תנועת התחייה בישראל והקמת הקרן הקיימת לישראל שאלו את הביטוי לעניין רכישת קרקעות _בארץ ישראל מידי הערבים . הקרן הקיימת לישראל אף נוהגת לפי העיקרון של התורה ואינה מוכרת את קרקעותיה לצמיתות אלא מחכירה אותן לפרקי זמן קצובים , כדי למנוע מירכוז הקרקעות בידי יחידים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור