בת־קול

לפי האמונה הרווחת זהו קול משמים המביא את דבר ה . ' במקום קול ה' ששמעו הנביאים שמעו החכמים בימי בית שני והתנאים לאחר החורבן בת קול ( סנהדרין יא , ע " א , ( כתגובה למאורעות בחיי האומה . כך , דרך משל , לגבי חורבן הבית ( ברכות ג , ע " א . ( ואולם משנשמעה בת קול בעת מחלוקת בענייני הלכה , קבעו חכמים ( בבא מציעה נט ע " ב } כי "אין _משגיחין בבת קול , " משום ש"לא בשמים היא" התורה ( דברים ל , יב . _( לעולם ההלכה נקבעת בארץ על פי הכלל : "אחרי רבים להטות " ( שמות כג , ב . {  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור