?רית בין הבתרים

ברית שכרת ה י עם "אברהם ובה הבטיח לו לראשונה שארץ ישראל תהיה לזרעו אחריו : "לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת" ( בראשית טו , יח . ( בברית בין הבתרים הודיע לו ה י שבני ישראל עתידים לגלות למצרים וכי ירשו את הארץ רק כאשר תמלא סאת חטאם של האמורים היושבים בה . מכונה "ברית בין הבתרים" משום שטקס כריתת הברית היה כרוך בביתור בעלי חיים ומעבר בין הבתרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור