בריתא

דברי תנאים "בהלכה "ובאגדה , שלא נכללו בשישה סידרי "משנה של רבי יהודה הנשיא . מקור השם מן הארמית " ) ברא" משמעו "חוץ (" והוא מרמז לכך שאלה הן משניות חיצוניות . חלק מן הברייתות נערכו בידי האמוראים רבי חייא ורב אושעיא , בקבצים מיוחדים ובראשם "" תוספתא " = ) תוספת ) — קובץ המקביל לשישה סדרי משנה ומוסיף עליהם פרטים רבים . חיבורים אחרים הם "מדרשי ההלכה לספרי התורה : "מכילתא " = ) מידה ) לספר שמות,- "סיפרא " לספר ויקרא ; "ספרי" לספרי במדבר ודברים . כן מצויים קבצי ברייתות של תנאים שונים : ברייתא דמלאכת המשכן — על מבנה המשכן , חלקיו ומידותיו ; ברייתא דרבי ישמעאל — י " ג מידות שהתורה נדרשת בהן ; ברייתא דישועה : ברייתא דמעשה בראשית ; ברייתא דסוד העיבור ; ברייתא דשמואל ועוד . ברייתות רבות באות בתלמודים . בתלמוד הבבלי הן מצויינות במילים : תנו , תנו רבנן , תניא ; ובירושלמי — מתניתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור