ברוךשפטרני

ברכה שאומר האב בעלות בנו בן הי " ג לראשונה לתורה , בהגיעו לגיל "הבר מצווה . האב אומר זאת משום שמכאן ואילך יורדת מעליו האחריות על מעשיו של בנו , שמעתה הוא עצמו בר עונשין על עבירותיו . יש שהנהיגו את אמירת הברכה גם בעת נישואי הבת בהיותה תחת החופה . לשיטת הרמב " ם רצוי שהבן יאמר "ברוך שפטרני מעונשו של זה " — כלומר של האב , כי הבן , כל זמן היותו קטן אין עליו שום עונש , ואין על האב אחריות למעשיו , אלא _להיפך , כאשר האב חוטא נענש במיתת בניו הקטנים , וכאשר גדלו נפטרו מאחריות על מעשי האב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור