בעור חמץ

מצוות חיסול * החמץ של ישראל קודם הפסח . כשעה קודם חצות היום שורפים את החמץ שנותר או שהוצנע במיוחד לשם כך . בשעת שריפת החמץ נוהגים לומר נוסח מקובל בארמית של ביטול החמץ , ומי שאינו מבינו יכול לאמרו בכל לשון שהוא מבין . והרי הנוסח הארמי ותרגומו : "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה דלא חזיתיה ודלא בערתיה ודלא ידענא ביה ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא . " ( כל חמץ ושאור שיש ברשותי שלא ראיתין ולא חזיתיו ושלא ביערתיו ושאיני יודעו יתבטל ויהיה כעפר הארץ . ( ונוסח הרמב"ס : "כל חמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו הרי הוא בטל והרי הוא כעפר , " ורבים נוהגים לבטל בנוסח זה , כי המלים "ולהוי הפקר" רבנו תם הוא שהוסיפו בנוסח הביטול ולא נזכרו בגמרא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור