במה מךליקין

הפרק השני במסכת שבת , הפותח במלים "במה מדליקין . " עניינו — סוגי הפתילות והשמנים שמותר ונכון להדליק בהם "נר שבת . לפי מנהג אשכנז ועדות תימן נוהגים לקרוא פרק זה לאחר * קבלת שבת . בנוסח עדות המזרח — באמצע קבלת שבת , ואילו בנוסח ספרד אין אומרים אותו כלל . הטעם ללימוד פרק זה הוא , מתן שהות למאחרים להגיע קודם תפילת מעריב , כדי שיצטרפו לציבור בתפילתו . בשל סיבה זו אין אומרים "במה מדליקין " בשבת חול המועד וביום טוב שחל בשבת , שאז מקצרים בקבלת שבת ובין כך וכך יש הפסקה קודם תפילת מעריב . ובחול המועד ממעטים בעבודה וקטן החשש שיאחרו לתפילה . בגמרא בא בפרק זה כל עניין "החנוכה אגב דיון בפתילות הכשרות לנר חנוכה : משאוזכרו פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם בשבת והוא הדין בחנוכה , שואלת הגמרא ( שבת כא ע " ב : 1 "מאי חנכהז " ( חנוכה מהי . (?  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור