בדיעבד

מלה ארמית שפירושה הוא _משעינה , כלומר לאחר שנעשה הדבר . בהלכה היא משמשת כמונח לגבי דבר שעשה אדם שלא כמו שהצריכתו התורה או הצריכוהו חכמים לעשותו , או שעבר ועשה דבר שאין לעשותו . מהו דינם של אותו אדם ואותו מעשה לאחר שנעשה כדרך שנעשה ! דרך משל , הקורא " קריאת שמע י צריך להשמיע לאזניו את המלים שהוא אומר , אך בדיעבד , אם קרא ולא השמיע לאזניו , יצא ידי חובתו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור