בבל

מדינה קדומה באיזור הנהרות פרת וחידקל . במקרא נקראת גס שנער ( בראשית י , י , ( כשדים ( ישעיהו יג , יט . ( ששך ( ירמיהו כה , *) . נא , מא . ( בבל מילאה תפקיד נכבד בתולדות ישראל . לסיפורים רבים במקרא זיקה הדוקה לסיפורים בבליים , ולחוק המקראי זיקה הדוקה לחוקים בבליים . אברהם אבינו בא לכנען מאור כשדים . נבוכדנאצר מלך בבל כבש את ממלכת יהודה 601 ) לפני סה " נ ) והגלה את העם לבבל 587 ) לפני סה " נ . ( בימי "שיבת ציון ועליות עזרא ונחמיה בראשית התקופה הפרסית 440-538 ) לפני סה " נ ) באו עולים מעטים ורוב בני יהודה נשארו בבבל . קשריהם עם ארץ יהודה התבטאו בתרומות ובעלייה לרגל . בקביעת לוח השנה ובקידוש החודש הם היו תלויים בבית הדין שבירושלים . משם הודיעו להם אימתי יחול ראש חודש וממילא המועדים שבו . תנאים חשובים הגיעו לארץ ישראל מבבל והנודעים שבהם הילל הזקן , אבי שושלת הנשיאים בארץ , ורבי חייא ובניו , שהחזירו את התורה ליושנה בסוף תקופת התנאים . לאחר חורבן בית שני ולאחר כישלון מרד בר כוכבא גדלה חשיבות הקהילה היהודית בבבל , שהלכה והתחזקה בהמוני פליטים שהגיעו אליה . היא זכתה לאוטונומיה מלאה , כשבראשה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור