בבא בתרא

המסכת השלישית בסדר נזיקין . פירוש השם הוא : השער האחרון . לפנים פתחה את הסדר הזה "מסכת נזיקין " שכללה שלושים פרקים . לימים חילקוה לשלוש בבות — כלומר שערים — וכל בבא בת עשרה פרקים . מסכתנו היא האחרונה שבהן . בבא בתרא עוסקת בענייני ממונות שבחוק האזרחי , ובעיקר בעסקי קרקעות , שותפות ושכנים , הרחקת נזקים מנכסי הזולת , ענייני חזקה , גדרי נכסים — מה טפל לנכסים הנמכרים , הלכות מכירת קרקע ודיני ירושה . עוד עוסקת המסכת בדיני שטרות , שהיו בהם בעיות הלכתיות מרובות . למסכת בבא בתרא גמרא בבבלי ובירושלמי ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור