אשם

קרבן יחיד , שחייב אדם להביא באחד מחמשת המקרים הבאים , והוא אשם ודאי : ( א ) הנשבע לשקר כדי להיפטר מחוב כספי שחברו תובע הימנו ( ויקרא ה , כא-כה ;( ( ב ) המועל בקודשים ( ויקרא ה , טו-טז ;( ( ג ) מצורע שנתרפא ונטהר ( ויקרא יד , י-יב ;( ( ד ) נזיר שנטמא ונטהר ( במדבר ו , ט-יב ; 1 ( ה ) הבא על שפחה חרופה , כלומר על שפחה שהאדון יעדה לעבדו לאשה ( ויקרא יט , כ-כב . ( עוד סוג של אשם הוא אשם תלוי . מביא אותו מי שמסופק אם עבר עבירה , שאם היה עושה אותה בזדון היה חייב עליה מלקות , ובשוגג היה חייב להביא עליה חטאת . האשם מובא מן הבקר או מן הצאן , לעולם זכר ,  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור