תחומי ארץ־ישראל. כפי שמתוארים במסכת שביעית. לעניין מצווח התלויות בארץ