ארץ -ישראל

ארצו ההיסטורית של עם ישראל , שהובטחה לאברהם אבינו "בברית בין הבתרים ( בראשית יז , ח : ( "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך , את כל ארץ כנען לאחוזת עולם . " מאז היא נתונה לעם ישראל והוא רואה אותה כנחלתו : "ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות " ( משנה כלים א , ו . ( לארץ ישראל שתי קדושות — קדושה עצמית , באשר בה שורה השכינה , וקדושה הבאה על ידי עם ישראל — הגורמות לחיוב "במצוות התלויות בארץ " שמביאין ממנה עומר וביכורים ושתי הלחם " ( משנה כלים שם . ( לבד מקדושתה העצמית נתקדשה הארץ פעמיים . קדושה ראשונה עם כיבוש הארץ בימי יהושע וקדושה שנייה בימי עזרא על ידי שהתנחלו והחזיקו במקצת הארץ . קדושה שנתקדשה הארץ בימי יהושע הביאה לחיוב "במצוות התלויות בארץ . אך נחלקו חכמים אס קדושה ראשונה קידשה לשעתה בלבד או גם לעתיד לבוא , והאס חייבים במצוות התלויות בארץ גם לאחר חורבן הבית וגלות ישראל מארצו . ( וראה : גבולות הארץ . ( _ארץ ישראל היא מקום התורה , ש " אווירא דארץ ישראל מחכים " ( בבא בתרא קנח ע " ב . ( בה יצר העם את עיקר יצירתו הרוחנית , המכונסת בספרי המקרא , במשנה , בתלמוד הירושלמי , במדרשי האגדה הקדומים , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור