ארבעה שומרים

ארבעה סוגי אנשים שהזולת מפקיד בידם כסף או כלים ולכל אחד מהם מידת אחריות שונה לגבי מה שהופקד בידיהם , הכל לפי התנאים . ( א ) שומר חינם — זה שקיבל על עצמו לשמור בחינם . הוא פטור מכל תשלום אם נגרם נזק כלשהו לפיקדון או שנגנב או אבד . הוא חייב רק אם פשע בשמירתו וכתוצאה מכך בא הנזק . ( ב ) שומר שכר — זה הנוטל שכר על שמירתו . הוא חייב גם בגניבה ואבידה , ופטור רק כשהחפץ ניזוק באונס . ( ג ) שואל — חייב בכל נזק ואפילו אירע באונס . הוא פטור רק _כשהפיקדון נפגע תוך כדי השימוש הרגיל בו " ) מתה מחמת מלאכה ( " שהרי על מנת כן שאלו . ( ד ) שוכר — שדינו זהה לזה של שומר שכר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור