אדרכתא

כתב הרשאה למלווה או למפקיד לרדת לנכסי הלווה או שומר הפיקדון ולהיפרע מקרקעותיהם , כשהם מסרבים לשלם את החוב או להחזיר את הפיקדון . לפני כתיבת האדרכתא נותן בית הדין ללווה ארכה של תשעים יום להתייצב לפניו ולהציג את ראיותיו . אם הודיע שאיננו בא כותבים את האדרכתא מייד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור