אבר מן החי

בשר שנחתך מגופו של בעל חיים בעודו חי . כזה אסור באכילה הן על בני ישראל והן על בני נוח . והוא 'משבע מצוית בני נוח . גס הגויים מוזהרים על כך , לפיכך אסור לישראל למכור להם איבר מן החי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור