אבות (פרקי אבות)

מסכת אבות היא התשיעית והאחרונה שבסדר נזיקין . אין לה גמרא . מבחינת נושאיה היא בבחינת חריג בסדר נזיקין ובמשנה כולה , שכן אין תוכנה הלכה ; היא לקט עתיק של דברי חכמה , מוסר , מידות טובות ודרך ארץ מפי חכמי התורה שבעל פה . הדברים נאמרו במשך חמש מאות שנה בקירוב , מימות שמעון הצדיק ועד חתימת המשנה . במסכת אבות חמישה פרקים וברייתא שנוספה מאוחר יותר , קניין התורה , כפרק שישי . היא נחלקת לשלושה חלקים . פרק א עד פרק ב משנה יד . כאן שנויות האמרות של חכמי התורה מימות שמעון הצדיק עד תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי לפי סדר הזמנים . בכך נתכוונו להוכיח כי שלשלת המסורת לא פסקה מימות משה . מפרק ב משנה טו עד סוף פרק ד באים המאמרים לפי תוכנם ועניינם . הפרק החמישי כולל דברי אגדה ערוכים לפי סדר המספרים האמורים בהם . שמה "אבות " על שהיא כוללת את מאמרי המוסר של י אבות העולמ י , חברי בית הדין הגדול , או י האבות הראשונים . הרוצה להיות חסיד יקיים דברי אבות אלה — אמרו חכמים . לפיכך קבעוה בסדר נזיקין , העוסק בעניינים המסורים לבית דין . הגאונים נהגו ללמוד אותה מדי שבת בחודשי הקיץ , וכך נוהגים בעדות אשכנז גם בימינו לומר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור